icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560238

Liên kết website

Văn bản tỉnh

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về việc đặt tên Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

 

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020

 

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị

 

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên dường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về "Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao"

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

 

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện Đảo Cồn Cỏ đến năm 2015 có tính đến năm 2020

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị Quyết về việc đặt tên đường tại Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình cộng cộng tại Thị xã Quảng Trị

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao; Xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

 

Cập nhật: 19/2/2019

Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao bản, huyện Hướng Hóa

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến 2020


 

Cập nhật: 19/2/2019

Quyết định về việc đặt tên Công viên

(19/2/2019)

Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(19/2/2019)

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020

(19/2/2019)

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(19/2/2019)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Tổ chức Lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị

(19/2/2019)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đặt tên đường phố Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (lần thứ nhất)

(19/2/2019)

Nghị quyết về việc đặt tên đường phố tại Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất

(19/2/2019)

Nghị quyết ban hành quy định vê xây dựng, phê duyệt và thực hiện Quy ước của thôn và khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(19/2/2019)

Nghị quyết ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước thôn và khu phố

(18/2/2019)

QĐ Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(19/12/2016)

Công văn Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh

(19/12/2016)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

(19/12/2016)
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu