icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0546987

Liên kết website

Chi tiết

Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018

Ngày cập nhật: 08/04/2019 2:42:56 CH

Ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Trị đã chủ trì hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018 và tuyên dương, khen thưởng đơn vị văn hoá xuất sắc giai đoạn 2014-2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc cho các đơn vị 

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy.

Năm 2018, phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thu hút sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Phong trào tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, phối hợp đồng bộ trong triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Đến nay, toàn tỉnh có 378 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học được UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc; 46 làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; 90,9% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 96,8% làng, bản, khu phố được công nhận “Làng, bản, khu phố văn hóa”, 93,9% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa; 46 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (trong đó có 57/117 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới) và 6/24 phường, thị trấn được công nhận “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;nhiều thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy trao cờ đơn vị văn hóa xuất sắc cho các đơn vị

Thông qua các phong trào, nhiều nét đẹp trong văn hóa, lao động sản xuất đã được hình thành. Các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển; đạo đức truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và giữ gìn; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được thực hiện tốt hơn, chính sách Dân số - KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng nếp sống văn minh công sở, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn, hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ phong trào ngày càng xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt góp phần cổ vũ, động viên phát triển phong trào ngày càng lớn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018.

Để phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến căn bản trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết về xây dựng và phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thời kì mới, kết hợp với việc nêu gương các đơn vị, địa phương điển hình, thực hiện tốt phong trào. Cần khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vai trò làm chủ, tự quản của người dân ở cộng đồng dân cư; tiếp tục củng cố, kiện toàn và đổi mới Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ sở. Chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; nhân rộng mô hình hay, khắc phục những hạn chế, yếu kém; kịp thời động viên, nêu gương các đơn vị, địa phương, những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình thực hiện tốt phong trào. Đồng thời cần làm tốt công tác xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, thể dục thể thao theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh “Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở”…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị văn hóa xuất sắc cho 44 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa xuất sắc” giai đoạn 2014-2018.

                                                                                         Nguồn tin: quangtri.gov.vn

Lần xem: 244  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
 
  Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018 (8/4/2019)
  Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa giai đoạn 2014 – 2018 (29/3/2019)
  Tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện thí điểm”Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại huyện Vĩnh Linh (26/3/2019)
  Các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” (28/6/2018)
  Thăm và tặng quà các gia đình khó khăn nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (28/6/2018)
  Xã Cam Hiếu đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (25/6/2018)
  Đổi thay từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Bình Hải (18/6/2018)
  Tân Thành tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017 (13/6/2018)
  Vai trò của Ban điều hành văn hóa đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (28/5/2018)
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy