icon_dangcongsan1
icon_chinhphu1
vbqp
sovanhoa_08
ttdt1
baodaibieund
bao1
trang-du-lich
trang-thong-tin-dien-tu

Lượt truy cập

0560223

Liên kết website

Gia đình

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn;

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (trường hợp thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội dung hoạt động)
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn;

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn;

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cập nhật: 6/1/2017
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình gửi hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn (trường hợp nộp trực tiếp);

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (6/1/2017)
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (6/1/2017)
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (6/1/2017)

Thông báo

P.TRUYỀN THỐNG

Hỏi - Đáp

DANH THẮNG

 

Lượt truy cập

0268757
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu